Login FormVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ား (Future)
Asia Myanmar Consortium Development Co., Ltd အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အပါအ၀င္ အျခားၿမိဳ႕မ်ားဖြဲ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ လက္တြဲၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကန္ေတာ္ႀကီးမ်က္ႏွာခ်င္းးဆုိင္ေနရာမ်ားတြင္ Palace De Royal Lake (Apartment & Office View) Building ကုိ အဆင္ျမင့္ျမင့္တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ ၿမိဳေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တဆင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေသဒႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ ၎မွတဆင့္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြံ႕သုိ႕ ျပည့္ျပည့္စုံစုံတင္ျပထားၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ပါရရွိၿပီး ျဖစ္ပါသျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအပါအ၀င္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အဆင့္ဆင့္ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံတင္ျပအပ္ပါသည္။

 

Video


time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

   

seo
своими руками